Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą MB “Pasikalbek”. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.


PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

1. Administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų.

2. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.

3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

4. MB “Pasikalbek” užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

5. Tik teisės aktų nustatytais atvejais ir jų tvarka MB “Pasikalbek” gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiems asmenims.

6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

2. Duomenų valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos pateikia naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, renka ir naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tikslais.

3. Naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, duomenų subjektas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais.

4. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi apmokėjimo už paslaugas, tapatybės nustatymo ir kvalifikacijos įvertinimo bei tiesioginės rinkodaros tikslu.

5. MB “Pasikalbek” tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, banko sąskaitos numeriai.

6. Asmens duomenys saugomi MB “Pasikalbek” tvarkomose duomenų bazėse.

7. Pasikeitus asmens duomenims arba esant duomenų netikslumui, šie duomenų subjektai turi apie tai nedelsdami raštu informuoti MB “Pasikalbek”. Įgalioti darbuotojai nedelsdami atnaujina ir patikslina duomenis atitinkamose duomenų bazėse. Pasikeitusių asmens duomenų tvarkymui galioja visos šių Taisyklių nuostatos.

8. Duomenų teikimas duomenų gavėjams. MB “Pasikalbek” įgalioti darbuotojai duomenų subjekto asmens duomenis gali teikti mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų vartotojams.

9. MB “Pasikalbek” turi teisę perduoti duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina tam, ir tik tokia apimtimi, apibrėžta MB “Pasikalbek” ir trečiojo asmens sutartimi, kad būtų užtikrintas paslaugų suteikimas.


DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu.

3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

4. Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi.

5. Teisė keisti savo asmens duomenis.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu lukas@pasikalbek.lt arba paštu, adresu MB “Pasikalbek”, Polocko g. 6-74, LT-01204 Vilnius, Lietuvos Respublika


Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

• informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;

• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu teikiatė mums.

• Informaciją apie Jūsų užsakymus mūsų interneto svetainėse.


Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę.

Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin .

Taip pat naudojame Facebook Pixel.

Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.


Politikos pakeitimai

1. Mes galime retkarčiais atnaujinti šias asmens duomenų tvarkymo taisykles paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pakeitimais. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje svetainėje dienos.