‍‍Sąlygos

 

Toliau pateikiamos taisyklės ir sąlygos (toliau - sutartis), reglamentuojančios jūsų prieigą ir naudojimąsi „Pasikalbėk” internetine platforma, per kurią gali būti teikiamos konsultacijos (kartu - „platforma“). Ši svetainė priklauso ir ją valdo MB „Pasikalbėk” (Įmonės kodas 305660821). Platforma gali būti teikiama arba prieinama per kelias svetaines ar programas, nepriklausomai nuo to, ar jos priklauso MB „Pasikalbėk” ir (arba) yra valdomos MB „Pasikalbėk”, ar trečiųjų šalių, įskaitant, be apribojimų, svetainę pasikalbek.lt ir su ja susijusias programas.

 

Šią sutartį sudarote prisijungdami prie platformos. Prieš pradėdami naudotis platforma, turėtumėte atidžiai perskaityti šią sutartį. Jei nesutinkate laikytis šios sutarties sąlygų, platforma naudotis draudžiama.

 

Konsultantai ir konsultantų paslaugos

 

Platforma gali būti naudojama norint susisiekti su konsultantu, kuris jums teiks paslaugas per „Pasikalbėk” platformą.

 


Platforma reikalauja, kad kiekvienas konsultantas, teikiantis konsultantų paslaugas „Pasikalbėk” platformoje, būtų reikiamas kvalifikacijas turintis psichologas ir pateiktų tai įrodančius dokumentus.

 

Konsultantai yra nepriklausomi paslaugų teikėjai, kurie nėra nei platformos darbuotojai, nei atstovai. Platformos vaidmuo apsiriboja konsultantų paslaugų įgalinimu, o už pačias konsultantų paslaugas atsako jas teikiantis konsultantas. Jei manote, kad konsultanto teikiamos paslaugos neatitinka jūsų poreikių ar lūkesčių, galite bet kada nustoti naudotis „Pasikalbėk” platformos paslaugomis. 

 

Jei turite minčių apie savižudybę, keliate grėsmę sau ar aplinkiniams, prašome nedelsiant skambinti pagalbos telefonu 112. Nemokama psichologinė pagalba suaugusiems, 24 val per parą,  yra teikiama telefonu 116123. 

 

„Pasikalbėk” platformoje nėra atliekama klinikinė diagnostika. Platforma negali būti naudojama siekiant gauti bet kokią su sveikata susijusią rekomendaciją ar dokumentą. Jūs sutinkante kad nenukelsite susitikimo su gydytoju ar kitu specialistu gyvai, dėl informacijos gautos ,,Pasikalbėk” platformoje. 

 

Patikslinimui paminame, jog „Pasikalbėk” platforma neteikia jokių medicininių paslaugų ir neturi licencijų ar kitų leidimų teikti medicinines paslaugas. 

 

 

Privatumas ir saugumas

 

Bet kokios informacijos, kurią pateikiate platformoje, apsauga yra labai svarbi. Informacijos apie platformos saugumo ir privatumo praktiką galite rasti platformos privatumo politikoje, esančioje https://www.pasikalbek.lt/privatumo-politika („Privatumo politika“).

Sutikdami su šia sutartimi ir (arba) naudodami platformą, Jūs taip pat sutinkate su privatumo politikos taisyklėmis. Privatumo politika įtraukiama į šią sutartį ir laikoma jos dalimi. Tos pačios taisyklės yra taikomos šios sutarties pakeitimams ir priežiūrai bei privatumo politikos pokyčiams ir priežiūrai. 

 

Trečiųjų šalių turinys

 

Platformoje gali būti kitas turinys, produktai ar paslaugos, kuriuos siūlo ar teikia trečiosios šalys („Trečiųjų šalių turinys“), nuorodos į trečiųjų šalių turinį (įskaitant, bet neapsiribojant nuorodomis į kitas svetaines), arba reklamos, susijusios su trečiąja šalimi. ,,Pasikalbėk” neatsako už galimą trečiosios šalies turinio padarytą žalą.

 

Garantijos atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

 

Jūs sutinkate, kad MB ,,Pasikalbėk” nėra atsakinga už jokias pasekmes, kurias patiriate naudodamiesi platforma ir platformoje teikiamomis konsultantų paslaugomis. 

 

Jūs suprantate, sutinkate ir pripažįstate, kad platforma yra teikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškių ar netiesioginių bet kokio pobūdžio garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant prekybiškumu, nepažeidimu, saugumu, tinkamumu, dalimi. Platforma jūs naudojates savo rizika. MB “Pasikalbėk” neteikia jokių garantijų.

 

Jūs suprantate, sutinkate ir pripažįstate, kad platforma neprisiima atsakomybės nei už Jums, nei už bet kokioms trečiosioms šalims padarytą netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, specialią, baudžiamą ar pavyzdinę žalą.

 

Jūs suprantate, sutinkate ir pripažįstate, kad platformos bendra atsakomybė už žalą, atsirandančią atsižvelgiant į šį susitarimą, ir bet kokį platformos naudojimą, bus ne didesnė, nei Jūsų išleista pinigų suma MB “Pasikalbėk” platformoje per paskutinius 3 mėnesius. 

 

Jei taikomi įstatymai neleidžia apriboti atsakomybės, kaip nurodyta aukščiau, apribojimas bus laikomas pakeistu tik tiek, kiek reikia laikytis galiojančių įstatymų.

 

Šis skyrius (atsakomybės apribojimas) galioja ir nutraukus šios sutarties galiojimą.

 

Jūsų sąskaita, pareiškimai, elgesys ir įsipareigojimai

 

Patvirtinate, kad teisiškai galite sutikti gauti paslaugas ir kad galite sudaryti sutartį.

 

Patvirtinate, kad Jūsų amžius yra 18 metų ir daugiau. 

 

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visa informacija, kurią pateikėte platformoje ar per ją, ir informacija, kurią ateityje pateiksite platformoje ar per ją, yra tiksli, tikra, aktuali ir išsami. Be to, Jūs sutinkate, kad šios sutarties galiojimo metu būtinai išlaikysite ir atnaujinsite šią informaciją, kad ji ir toliau būtų tiksli, aktuali ir išsami.

 

Jūs sutinkate, patvirtinate ir pripažįstate, kad esate atsakingi už savo slaptažodžio ir visos kitos su Jūsų paskyra susijusios informacijos konfidencialumo išsaugojimą (toliau - „Prieiga prie paskyros“). Patariame dažnai keisti slaptažodį ir būti ypač atsargiems saugant slaptažodį.

 

Jūs sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą prieigos prie paskyros naudojimą ar bet kokį kitą susirūpinimą dėl jūsų paskyros saugumo pažeidimo.

 

Jūs sutinkate, patvirtinate ir pripažįstate, kad neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl to, kad kažkas kitas naudojo jūsų sąskaitą, turėdamas Jūsų sutikimą ir (arba) be Jūsų žinios..

 

Jūs sutinkate, patvirtinate ir pripažįstate, kad esate visiškai atsakingi už visą veiklą, atliekamą naudojantis paskyra „Pasikalbėk” platformoje. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes laikysime Jus atsakingu už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus dėl Jūsų prieigos prie Jūsų paskyros naudojimo bet kuriam Jūsų įgaliotam asmeniui.

 

Jūs sutinkate ir įsipareigojate dėl bet kokios priežasties nenaudoti kito asmens paskyros ar prieigos prie paskyros.

 

Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Jūs naudojatės platforma, įskaitant konsultantų paslaugas, tik savo asmeniniam naudojimui.

 

Jūs sutinkate ir įsipareigojate nesikišti ir netrikdyti „Pasikalbėk” platformos sistemų, paslaugų, serverių, tinklų ar infrastruktūros dalių.

 

Jūs sutinkate ir įsipareigojate jokiu būdu nenaudoti platformos skelbti, siųsti ar pristatyti bet kurį iš šių dalykų: (a) nepageidaujamą el. laišką ir (arba) prekių ar paslaugų reklamą ar reklamą; b) kenkėjišką programinę įrangą ar kodą; c) neteisėtas, priekabiavimas, privatumo pažeidimas, įžeidžiantis, grasinantis, vulgarus, nepadorus, rasistinis ar potencialiai žalingas turinys; d) bet kokį turinį, kuris pažeidžia trečiosios šalies teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises; e) bet koks turinys, galintis pakenkti trečiajai šaliai; f) bet koks turinys, galintis sukelti, paskatinti ar paskatinti nusikalstamą veiką arba pažeisti galiojančius įstatymus.

 

Jūs sutinkate ir įsipareigojate nepažeisti jokių taikomų vietos, valstybės, nacionalinių ar tarptautinių įstatymų, potvarkių, taisyklių, reglamentų ar etikos kodeksų, susijusių su Jūsų naudojimusi platforma ir santykiais su konsultantais bei „Pasikalbėk” platforma.

 

Jei iš platformos ar konsultanto gaunate bet kokį failą, naudodamiesi platforma, ar ne, sutinkate patikrinti ir nuskaityti, ar šiame faile nėra virusų ar kenkėjiškos programinės įrangos prieš atidarant ar naudojant šį failą.

 

Jūs atlyginsite platformai, laikysite platformą nekenksminga ir ginsite platformą nuo visų pretenzijų, nuostolių, ieškinio priežasčių, reikalavimų, įsipareigojimų ar išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, bylinėjimosi išlaidas ir pagrįstus advokatų mokesčius) atsirandančių dėl bet kurio iš šių dalykų: (a) Jūsų prieigos prie platformos ar jos naudojimo; (b) bet kokius veiksmus, kuriuos atlikote naudodamiesi savo paskyra ar kai kas kitas naudojosi Jūsų paskyra (c) bet kurios iš šios sutarties nuostatų pažeidimų; d) nemokėjimo už bet kokias paslaugas (įskaitant patarėjų paslaugas), kurios buvo teikiamos per platformą; (e) bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimą, įskaitant, be apribojimų, intelektinės nuosavybės teises, viešumą, konfidencialumą, nuosavybės ar privatumo teises. Ši sąlyga lieka galioti pasibaigus šios sutarties galiojimui.

 

Patvirtinate ir sutinkate naudoti tik kreditines korteles ar kitas mokėjimo priemones (bendrai - „Mokėjimo priemonės“), kurias naudoti esate tinkamai ir visiškai įgalioti, ir kad visa su mokėjimu susijusi informacija, kurią pateikėte ir pateiksite ateityje, yra tiksli, aktuali ir teisinga ir toliau bus tiksli, aktuali ir teisinga.

 

Jūs sutinkate laiku sumokėti visus su Jūsų paskyra susijusius mokesčius ir rinkliavas pagal platformoje paskelbtus mokesčių grafikus, sąlygas ir tarifus. Pateikdami mums savo mokėjimo priemones, Jūs suteikiate mums teisę atsiskaityti ir apmokestinti Jus naudojantis šiomis mokėjimo priemonėmis ir sutinkate išlaikyti galiojančią mokėjimo priemonių informaciją savo paskyros informacijoje.

 

Jei turite abejonių dėl sąskaitos ar mokėjimo, nedelsdami susisiekite su ,,Pasikalbėk” platforma, siųsdami el. Laišką adresu lukas@pasikalbek.lt. Platforma įvertins Jūsų problemą kiekvienu atveju atskirai ir savo nuožiūra imsis veiksmų padėsiančių tą problemą išspręsti. 

 

Platformos pakeitimai, nutraukimas, nutraukimas ir sutrikimai

 

Jūs suprantate, sutinkate ir pripažįstate, kad platforma bet kada gali būti modifikuota, laikinai sustabdyta, sutrikdyta, nutrauktas jos dalies ir (arba) visos platformos naudojimas Jums ir (arba) kitiems vartotojams. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad neatsakome už nė vieną iš minėtų veiksmų ar už nuostolius ar žalą, kuriuos sukėlė bet kuris iš minėtų veiksmų.

 

Platforma priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip programinė įranga, techninė įranga ir įrankiai, tiek platformos, tiek tų, kuriuos valdo ir (arba) valdo platformos rangovai ir tiekėjai. Nors platforma deda pastangas užtikrinti platformos patikimumą ir prieinamumą, Jūs suprantate ir sutinkate, kad jokia platforma negali būti 100% patikima ir prieinama, todėl negalime garantuoti, kad prieiga prie platformos bus nenutrūkstama arba kad ji bus prieinama, nuosekli ir (arba) be klaidų.

 

Pranešimai

Platforma gali Jums pateikti pranešimus apie šią sutartį ar bet kurį platformos aspektą el. paštu,, paprastu paštu arba paskelbdami internete. Gavimo data laikoma tokio pranešimo pateikimo data. Platformai siunčiami pranešimai turi būti pristatyti el. paštu lukas@pasikalbek.lt.

 

Svarbios pastabos apie platformos sutartį

 

Ši sutartis ir platformos santykiai su Jumis bus aiškinami tik pagal Lietuvos įstatymus.

 

Platforma gali pakeisti šią sutartį, paskelbdama modifikacijas platformoje. Jei nenurodėme kitaip, visi pakeitimai galioja paskelbus. Skatiname dažnai tikrinti šios sutarties sąlygas. Paskutinė šios sutarties atnaujinimo data paskelbta sutarties apačioje. Naudodamiesi platforma įsigaliojus pakeitimams, sutinkate laikytis tokių sutarties pakeitimų. Jei nesutinkate su pakeitimais, turite nutraukti prieigą prie platformos ir dalyvavimą jos paslaugose.

 

Šios sutarties pastraipų antraštės yra skirtos tik patogumui ir nebus taikomos aiškinant šią sutartį.

 

Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažins bet kurią šios sutarties nuostatą neteisėta, negaliojančia, nevykdoma ar kitaip prieštaraujančia įstatymams, likusios šios sutarties nuostatos liks galioti.

 

Norint pašalinti bet kokią abejonę, visos sąlygos, susijusios su įsipareigojimų apribojimais ir nuostolių atlyginimu, lieka galioti ir nutraukus šios sutarties galiojimą.

 

 

Paskutinis šių sąlygų atnaujinimas: Sausio 12 diena, 2021 metai.